نیروهای کار درشرایط دشوار

برده داری مدرن در قطر
افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات که منجربه تورمی شدید گردیده ، وضعیت نیروهای کاررا درشرایط سخت ودشواری قرار داده است. کارفرمایان ومدیران بعضی ازکارخانه ها وموسسات اقتصادی که درشرایط تورمی کنونی ، با کاهش درآمدها مواجه گردیده اند، سعی می نمایند که این کاهشها را ازطریق کا ستن دستمزدهای نیروهای کارخویش جبران نمایند. بدین منظور، ابتدا اقدام به حذف مزایای شغلی ونیزدیگر مزایای آنان نموده و جون با مقاومت چندانی ازطرف نیروهای کار(بعلت عدم تشکلهای صنفی) روبرونشده اند، ازاین موقعیت ونیز وضعیت استفاده نموده وفشارهای بیشتری را به این نیروها وارد نموده اند ولاجرم به بهانه استفاده کارکنان ازتعطیلات تابستانی ، آنان را وادار به استفاده ازمرخصی استحقاقی نموده تا بدینوسیله بتوانند قسمت های دیگری ازکاهش درآمدهای خودرا ازاین طریق جبران نمایند. کارکنان ودیگر نیروهای کار بعضی ازاین کارخانه ها وموسسات اقتصادی درشرایط سخت ودشواری قرار داشته ودرجهت تامین معیشت خودوهمچنین خانواده های شان با مشکلات فراوانی روبروهستند.اگردرجهت حل این معضلات اقدامی عاجل صورت نگیرد ، ممکن است منجربه فقر هرچه بیشتر نیروهای کارگرددکه تبعات ناخوشایند وفاجعه باری را درپی خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *