آیا کشوری یافت می شود که بتواند تمامی نیازهای خودرا به تنهائی تولید نماید؟

7ca1e625dc58d2b69fa59c76d406c907
دردنیای امروز که نیازها گسترش یافته وبسیار متنوع گردیده است ، هیچ کشوری را نمی توان یافت که بتواند کلیه نیازهایش را اعم از کالا وخدمات ، خودش تولید نماید ، چرا که عوامل ومنابع تولید به طور نابرابر درروی کره زمین توزیع گردیده است .
درگذشته دور ، انسانها جهت تامین نیازهایشان بیشتر به خود وخانواده خود متکی بودند وازاین جهت تقریبا” به صورت خودکفا عمل می کردندولی با گذشت زمان و بوجودآمدن نیازهای جدید ، امکان تامین آنها ازعهده خودانسان وخانواده او خارج گشته است ، بنابراین انسانها جهت برآوردن نیازهایشان ملزم به ایجاد ارتباط ومعامله با یکدیگر شده اند . بدین ترتیب لازم بود که هرفرد یا خانواده ای ، تولیدات مازاد بر مصرف خودرا با کالاها وخدمات افراد یا خانواده های دیگر معاوضه نماید.
با به وجود آمدن کشورها وافزایش نیازها ، ایجاد وارتباط و مبادله کالاها وخدمات ازچارچوب افراد و خانواده ها فراتر رفته وبین کشورها نیز بوجود آمد ، لذا درکنار دادوستدهای داخلی بین افراد یک کشور ، دادوستدهای خارجی بین کشورها نیزبرقرار گردید.
دردنیای امروز که نیازها گسترش یافته وبسیار متنوع گردیده است ،هیچ کشوری را نمی توان یافت که بتواند کلیه نیازهایش را اعم از کالا وخدمات ، خودش تولید نماید ، چرا که عوامل ومنابع تولید به طور نابرابر درروی کره زمین توزیع گردیده است .
درسده های اخیر افرادی درصدد توجیه تجارت بین افراد وکشورها برآمده وهرکدام نظراتی را بیان نموده اند. نظریه هائی که در تجارت بین الملل گفته شده است را می توان تعمیم نظریه عمومی اقتصاد به مسائل خاصی که تجارت بین الملل را دربر می گیرد ، دانست. این نظریه ها مانند سایر نظریه های اقتصادی بیشترین وابستگی را به دوره ای که درآن شکل گرفته اند ، داشته اند. لذا درقرن هحدهم مرکانتالیستها یک نظری داشتند ودرزمانی دیگر کلاسیک ها نظردیگری ، که با نظر مرکانتالیستها مغایرت داشت. افرادبسیاری نیز پس از کلاسیک ها به تنهائی ویا زیرچتر مکاتب مختلف به ابراز عقیده وارائه نظر درمورد تجارت بین الملل پرداخته اند.
امروزه تجارت بین الملل وبازرگانی خارجی صرف نظر از توجیهی که برای برآورده کردن نیازهای حیاتی وضروری مردم کشورها داردبه عنوان روشی جهت ادامه رشد وتکامل صنعتی وبه طورکلی توسعه اقتصادی کشورها مطرح می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *