ناشر بورسی یعنی چه؟

ناشر بورسی یعنی ناشری که اوراق‌بهادار آن در بورس پذیرفته شده باشد.

ناشر بازار خارج از بورس چه کسی است؟

ناشر بازار خارج از بورس، ناشری که اوراق‌بهادار آن نزد سازمان ثبت شده و در بازار خارج از بورس پذیرفته شده باشد.

مقررات در بورس چگونه معنی می شود

مقررات یعنی قانون تجارت، قانون مالیات‌ها، قانون بازار اوراق بهادار، استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی، مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان و سایر قوانین  و ضوابط موضوعه در خصوص بازار اوراق‌بهادار و ناشر می‌باشد.

معامله ترجیحی چیست؟

معامله ترجیحی، انتقال سهام شرکت‌های دولتی به کارکنان واحدها به‌منظور اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی است که به نرخ معینی انجام می‌شود.

معاملات مشروط چه معاملاتی است؟

معاملات مشروط، معاملاتی است که برای انجام و یا نحوه‌ي تسویه آن، شرایطی برابر مقررات “بورس” تعیین شده باشد.

معاملات عمده چه معاملاتی است؟

معاملات عمده، معاملاتی است که تعداد سهام مورد معامله از درصد معینی از کل سهام آن شرکت، یا حجم معاملات آن طی دوره معین، و یا حجم معاملات کل بازار طی مدت معین، بیشتر باشد.

معاملات دوطرفه چیست؟

معاملات دوطرفه، معاملاتی است که کارگزار هم‌زمان نقش کارگزار خریدار و فروشنده را بر عهده دارد.

معاملات چرخشی چه معاملاتی است؟

معاملات چرخشی، معاملاتی است که با تکمیل چرخه‌ي آن ظرف یک جلسه‌ي معاملاتی، وضعیت مالکیت طرفین معامله تغییری نمی‌کند.

معاملات با اقربا در بورس چیست؟

معاملات با اقربا، خرید و فروش اوراق بهادار با همسر و اقربای درجه‌ي یک (طبقه‌ي اول نسبی طبق تعریف قانون مدنی) است.