کارگزار متعهد پذیره نویسی در بورس

کارگزار متعهد پذیره نویسی، کارگزاری است که در عرضه اولیه اوراق بهادار به بورس، هماهنگی برای تامین مالی خرید بخشی از اوراق را که به فروش نمی رسد، به عمل آورده باشد.

کارگزار در بورس کیست؟

کارگزار، موسسه ای (شرکتی) است که با مجوز “سازمان” به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود حسب مورد، و براساس قوانین و مقررات مربوط، به داد و ستد اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و سایر خدمات کارگزاری می پردازد.

قیمت معین در بورس چیست

قیمت معین، نرخ ثابتی است که توسط “مشتری” برای انجام معامله به کارگزار اعلام می شود.

قیمت محدود در بورس یعنی چه؟

قیمت محدود، نرخی است که حداکثر یا حداقل آن از طرف “مشتری” به کارگزار اعلام می شود.

تعریف قیمت پیشنهادی در بورس

قیمت پیشنهادی، نرخی است که برای هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزار وارد سامانه معاملات می شود.

معنی قیمت پایه در عرضه سهام

قیمت پایه، قیمت مشخصی است که کارگزار عامل درخواست خود برای هر سهم اعلام می‌نماید. قیمت پایه، حداقل قیمت برای عرضه سهام اعلام شده است.

قیمت پایانی در بورس چیست؟

قیمت پایانی، قیمت هر ورقه بهادار در پایان هر جلسه رسمی معاملاتی بورس است که محاسبه و توسط “بورس” اعلام می شود.

قیمت باز در بورس به چه معناست

قیمت باز، نرخی است که اختیار تعیین آن از طرف “مشتری” به کارگزار واگذار می شود.

قیمت آغازین در بورس به چه معناست

قیمت آغازین، قیمتی است که در شروع جلسه رسمی معاملاتی برای هر ورقه بهادار در تابلو بورس اعلام می شود.