تسویه و پایاپای در بازار سرمایه

تسویه و پایاپای چیست؟

تسویه و پایاپای، مرحله پایانی انجام معامله است که طی آن مالکیت اوراق بهادار به خریدار و وجوه حاصل از معامله به فروشنده منتقل می شود.