صنعت خدمات مالی

ده روش تغییر صنعت خدمات مالی توسط زنجیره بلوک (BlockChain)

ده روش تغییر صنعت خدمات مالی توسط زنجیره بلوک (BlockChain)

می توان زنجیره بلوک را آخرین موفقیت  صنعت پرداخت به حساب آورد. در حقیقت باید پرسید کدامیک از  فناوری های دیگر پرداخت در سال های اخیر  به سرعت زنجیره بلوک رشد کرده است؟ ( البته باید آن را حساب های توزیع شده نامید که زنجیره بلوک بخشی از آن است). حتی فراتر از آن  زنجیره […]