مولفه های مهم در اقتصاد و نحوه برقراری تعادل در یک اقتصاد

مولفه های مهم در اقتصاد و نحوه برقراری تعادل در یک اقتصاد

الف)رشد اقتصادی: اقتصاد دانان به وسیله ۳ شاخص مهم و اصلی اقتصاد عملکرد کلی آن را مورد بررسی قرار می دهند.این ۳ شاخص عبارت اند از : ۱- رشد اقتصادی یا رشد درامد و تولید ملی ۲- نرخ تورم و سطح عمومی قیمت ها ۳- نرخ اشتغال و بیکاری